Sudca Števík pre HS: o svojom potrestaní, súdnictve a justičnom platonizme

Bratislava 20. apríla 2023 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)

 

Patrik Števík je jedným zo sudcov, ktorí sa nebáli prejaviť svoj názor na dianie v justícii, keď sa ju vládnuca junta na čele s ministerkou Kolíkovou pokúšala prevalcovať. Otvorene kritizoval aj prezidentku. Prečo to vlastne robí? Rozhodli sme sa to zistiť

sudca Patrik Števík
Na snímke sudca Patrik Števík

Hlavné správy: Ste známy nielen ako sudca vyjadrujúci sa k aktuálnym témam verejného záujmu, ale aj ako spisovateľ a autor viacerých kníh. Môžu sa čitatelia tešiť na ďalšie knižné pokračovanie?

Števík: Ďakujem, ale ako spisovateľ sa necítim. Spisovateľom bol Victor Hugo, Fiodor Michajlovič Dostojevskij alebo Agatha Christie. Ja sa iba snažím jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vyjadriť svoje myšlienky a odovzdať čitateľovi informácie a postrehy, ktoré sa vo mne nahromadili. Rozmýšľať je moja záľuba a neobsedím so založenými rukami. Možno teda čitateľov tento rok niečím prekvapím.

 

Hlavné správy: V poslednom čase verejnosť zaujala Vaša Výzva prezidentke Čaputovej, za ktorú ste boli disciplinárne potrestaný. Ako s odstupom času vnímate Váš trest?

Števík: Ako vyznamenanie.

 

Hlavné správy: Môžete to prosím bližšie vysvetliť?

Števík: Keď Vás odporcovia potrestajú za iný názor vyjadrený slušnou formou, znamená to, že ste odviedli dobrú prácu.

 

Hlavné správy: Vašich odporcov údajne vyrušila najmä forma, akou bola Výzva napísaná.

Števík: K týmto skutočnostiam som sa už vyjadril vo svojej Apológii (viď tu). Dovolím si poukázať na to, že moja Výzva bola kritikou. Nebola ani podlízavá ani arogantná. Bola vecná a bola napísaná asertívnou a slušnou formou.

 

Hlavné správy: S tým práve oni nesúhlasili. Tvrdia, že ste voči prezidentke mali byť zdvorilejší.

Števík: Budem oponovať. Názov mojej Výzvy znel: Výzva prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej. Tým som dal jasne najavo, že moja Výzva je adresovaná hlave štátu. Samotný text začínal oslovením: Vážená Zuzana Čaputová. Nič neslušné ani nezdvorilé som v mojej Výzve nepostrehol.

 

Hlavné správy: Vaši kritici tvrdia, že sudca sa nemôže takýmto spôsobom obracať na prezidentku republiky.

Števík: Mojim kritikom odporúčam uvedomiť si, že inštitút uctievania majestátu jeho veličenstva je v našej krajine nateraz minulosťou. Že v demokracii a právnom štáte sú si všetci ľudia rovní a našou povinnosťou je byť v komunikácii s politikmi slušný. Nič viac. Zvlášť ak sa jedná o sudcu.

 

Hlavné správy: Prezident Združenia sudcov Slovenska sudca Mozner má byť disciplinárne potrestaný, tvrdí, že je to pomsta bývalej ministerky Kolíkovej za to, že si dovolil kritizovať jej kroky. Čo si myslíte o tomto prípade?

Števík: Neviem sa vyjadriť k oprávnenosti disciplinárneho návrhu na JUDr. Moznera a nebolo by z mojej strany profesionálne vyjadrovať sa ku skutkovým okolnostiam. Mimoskutkové okolnosti a sprocesovanie celej kauzy však vnášajú do prípadu oprávnené pochybnosti, či zmyslom návrhu na disciplinárne potrestanie JUDr. Moznera je idea spravodlivosti suum cuique tribuere alebo je motívom prípadu iba akt pomsty zo strany názorových odporcov JUDr. Moznera, ktorí sa na návrhu podieľali. Keďže žijeme v dobe, keď spravodlivosť bežne ustupuje pred pomstou a keď mocní pod rôznymi zámienkami trestajú svojich názorových oponentov, tak akt pomsty sa ani v tomto prípade vylúčiť nedá.

 

Hlavné správy: Je vo všeobecnosti vhodné, aby sa sudcovia verejne angažovali?

Števík: Na túto tému som už napísal množstvo textov. Dovolím si preto citovať z Apológie, nateraz môjho posledného príspevku: „Sudca z titulu svojej funkcie člena jednej z mocí v štáte je povinný vyjadrovať sa k otázkam verejného záujmu. Najmä je ako odborník povinný zaujať stanovisko k otázkam demokracie, právneho štátu či nezávislosti súdnej moci. Sudca sa priamo podieľa na riadení štátu nielen svojou rozhodovacou činnosťou, ale aj kontrolou výkonnej a zákonodarnej moci. Súdna moc je totiž jediná čisto odborná moc v štáte. Občan-sudca má byť zárukou, ktorá udrží zvyšné dve moci v štáte v medziach zákona a korektívom, aby prijímané právne normy a rozhodnutia exekutívy boli v súlade s princípmi demokracie, právneho štátu, nezávislosti súdnej moci, suverenity štátu, mieru či ius naturale. Rezignácia sudcu na kontrolu legislatívneho procesu a na vyjadrovanie sa k zásadným záležitostiam verejného záujmu je likvidáciou súdnej moci a jej plné podriadenie sa ľubovôli výkonnej a zákonodarnej moci. Vzdaním sa tejto kontrolnej funkcie berie justícia občanovi nádej v spravodlivý štát, zvlášť v krízových obdobiach.“

 

Hlavné správy: Ešte minulý rok nastala zmena na poste ministra spravodlivosti, keď Máriu Kolíkovú vystriedal Viliam Karas. Ako hodnotíte jeho pôsobenie vo funkcii aj v súvislosti s Vašim potrestaním a v porovnaní s jeho predchodkyňou?

Števík: Z toho čo mám odsledované, môžem prácu ministra Karasa hodnotiť celkom kladne. Na rozdiel od jeho predchodkyne rozumie pojmu dialóg a skutočne sa snaží so sudcami komunikovať a zapájať ich do procesov týkajúcich sa justície. Minister Karas disponuje prirodzenou inteligenciou, ktorá mu bráni používať v pozícii ministra boxerské metódy. Je na jeho škodu, že sa rozhodol vstúpiť do politiky na strane politických síl, ktoré totalitarizujú našu krajinu a rozkladajú právny štát.

 

Hlavné správy: Nie ste pri jeho hodnotení priveľmi zhovievavý aj v súvislosti s Vašim potrestaním?

Števík: Nepovažujem sa za ješitného človeka a malomeštiacke maniére sú mi cudzie. Preto dokážem bez problémov oceniť aj prácu človeka, ktorý nie celkom stojí na mojej strane. Upratovanie po jeho predchodkyni musí byť sizyfovská práca. Iniciatívu ohľadne môjho potrestania mohol ale pokojne prenechať Súdnej rade SR. Tam by už vedeli čo s tým.

 

Hlavné správy: Aktuálnou témou v slovenskej justícii je kontroverzné hodnotenie sudcov mimovládnou organizáciou Transparency International Slovensko (TIS). Súhlasíte s vlnou kritiky voči tejto aktivite, ktorá sa zdvihla naprieč celým justičným spektrom?

Števík: Určite áno. Právne predpisy Slovenskej republiky jednoznačne ustanovujú spôsob hodnotenia sudcov. Je to náročný proces, ktorý má za úlohu zohľadňovať špecifiká každého oddelenia na základe prijatých zásad. Hodnotenie sudcov nie je športové zápolenie, kde sa určuje poradie a rozdávajú ocenenia. Vyvstáva preto otázka, prečo mimovládna organizácia TIS nerešpektuje právne predpisy upravujúce hodnotenie sudcov hodnotiacimi komisiami a snaží sa prisvojiť si kompetencie štátnych orgánov.

 

Hlavné správy: Prečo to podľa Vás robí?

Števík: Dovolím si na túto otázku neodpovedať. Zorientovaný čitateľ odpoveď pozná.

 

Hlavné správy: Ako vnímate skutočnosť, keď je trestné konanie vystavané iba na výpovedi jedného kajúcnika?

Števík: Pre tento prípad by som pripomenul zásadu rímskeho práva testis unus, testis nullus (jeden svedok, žiadny svedok). V našom trestnom práve síce neplatí absolútne, ale duch tejto zásady je múdry a zrozumiteľný.

 

Hlavné správy: Skúsme opustiť rovinu aktuálnych problémov a pozrieť sa do budúcna. Vo svojich textoch opakovane pomenúvate východiská z nepriaznivej situácie, ktorá postihla našu krajinu. Aké východisko existuje pre slovenské súdnictvo a spravodlivosť ako takú?

Števík: Nemožno vytrhávať problematiku súdnictva z nastavenia celej spoločnosti. Už viackrát som poukazoval na závažný problém európskej, a teda aj slovenskej spoločnosti. Je ním konzumný skepticizmus. Celý európsky priestor kontaminoval bezbrehý pozitivizmus bez duchovnej intelektuálnej nadstavby. V atmosfére, keď sú všetky oblasti v spoločnosti ponechané na ľubovôľu mocných, je samozrejme ohrozený aj právny štát a nezávislosť súdnej moci. Je nebezpečné zmieriť sa s tým, že je nutné akceptovať akúkoľvek vôľu exekutívy a parlamentu len preto, že boli zvolení formálne demokratickým spôsobom. Výhradným presadzovaním lex humana bez prirodzenoprávneho korektívu či princípu lex aeterna smeruje naša spoločnosť k úplnej totalite.

 

Hlavné správy: Kde vidíte teda schodnú cestu pre slovenskú justíciu?

Števík: Opustenie radikálneho právneho pozitivizmu a uchopenie justičného platonizmu.

 

Hlavné správy: Čo presne to môže znamenať? Ako tomu má rozumieť bežný občan?

Števík: Návrat k absolútnym hodnotám. Každá jednotlivá entita má svoju dokonalú ideu, svoj dokonalý vzor. Aj oblasť ľudského myslenia a konania podlieha ideám, ktoré sa stávajú pre človeka nasledovaniahodnými ideálmi. Teda aj pre demokraciu, slobodu, právny štát či nezávislosť súdnej moci existuje ideálny vzor, ku ktorému by sme sa mali snažiť približovať so všetkým úsilím. A to aj napriek tomu, že ideál je pre nedokonalého človeka uchopiteľný iba neúplne. Môže byť však jasne viditeľný ako blikajúce svetlo majáka v tme pre toho, kto si vybudoval schopnosť nielen pozerať sa, ale najmä vidieť.

Doba konzumného skepticizmu a intelektuálnej povrchnosti spôsobila, že človek sa na čas od absolútnych hodnôt vzdialil. Aj v oblasti justície vidíme procesy rezignácie na vylepšovanie a rezignácie na približovanie sa k ideálu. Tolerujeme a dokonca aktívne podporujeme rôzne deformácie a snažíme sa presvedčiť ostatných, že degenerácia absolútnych hodnôt a ideálov je normálna a snažíme sa tým vlastne tieto hodnoty chrániť. Že je to moderné a budujeme niečo nové.

Tento oxymoron je nástrojom, ktorý pravidelne používa vládnuca vrstva a ich prisluhovači na presadenie svojich zámerov. Všimnite si, že ľudia často vyžadujú dodržiavanie absolútnych hodnôt voči sebe, ale pri svojom konaní sa nimi necítia byť viazaní.

 

Hlavné správy: Ide teda o návrat k najzákladnejším európskym hodnotám ako je pravda a spravodlivosť?

Števík: Nepochybne. Pravda je z ontologického hľadiska bytostne spätá s ontos on, teda s tým čo je, so skutočnosťou. A čo iné ako skutočnosť môže tvoriť základ pre dosiahnutie spravodlivosti tak v pojednávacej miestnosti ako aj v živote?

 

Hlavné správy: Myslíte, že v dnešnej našej spoločnosti sú tie základné hodnoty nedostatkovým tovarom?

Števík: Keď vstúpite do obchodov a pozriete sa na tie tovarom preplnené police, pravdu a spravodlivosť tam nenájdete. Tie sa kúpiť nedajú. A tak je to správne.

 

Hlavné správy: Ľudia si dnes často mýlia pojmy „názor“ a „pravda“. Ako keby každý mohol mať inú pravdu…

Števík: Áno. Je to výsledkom relativizácie morálky a nízkych kritérií v každej oblasti. Od umenia, cez politiku až po justíciu.

 

Hlavné správy: Ako sa človek môže dopracovať k pravde?

Števík: Podrobne som sa tejto problematike venoval v mojej druhej knihe Zamyslenia. Antickí Gréci pomenovali základné východisko k uchopeniu ontos on slovom alethea, čo znamená neskrytosť. Teda to, čo odkrývame svojou intelektuálnou činnosťou a čo sme schopní uchopiť ako pravdivý názor. Ide teda o súlad našich myšlienok s tým čo je alebo s tým čo nie je. So skutočnosťou.

 

Hlavné správy: Je ťažké spoznať pravdu?

Števík: Je to náročné ako čokoľvek iné, čo robíte prvýkrát a na čo nie ste zvyknutý. Tak ako pravidelným cvičením zvyšujeme úroveň záťaže v posilňovni, tak zväčšujúcou sa intelektuálnou záťažou zvyšujeme úroveň myslenia a schopnosť objektivizácie.

 

Hlavné správy: Často sa odvolávate na architekta európskeho myslenia Platóna. Anglický filozof A. N. Whitehead sa preslávil výrokom, že európska tradícia myslenia je len séria poznámok k tomu, čo povedal Platón. Môže nám Platónovo nesmrteľné podobenstvo o jaskyni slúžiť ako pomôcka na pochopenie toho čo je pravda?

Števík: Nielen to. Platónovo podobenstvo o jaskyni má širší rozmer. Psychologický, sociologický, morálny, politický a mnohé iné. Ale súhlasím, že podobenstvo o jaskyni nám môže poslúžiť ako návod na pochopenie toho, ako funguje spoločnosť a procesy v nej. Ako rozpoznať fiktívnu realitu, v ktorej sa ľudia utápajú a oddeliť ju od pravdy. Čo treba z epistemologického hľadiska preto urobiť a čomu sa treba vyhnúť, aby sa človek nestal obeťou nenávisti preto, že pochopil. Tak ako sú Platónove idey znalcami považované za najväčší výdobytok európskej kultúry, tak podobenstvo o jaskyni je ich najvznešenejšou alegóriou.

 

Hlavné správy: Človek je pripútaný k oblasti zmyslového vnímania a to čo vidí, považuje za jedinú skutočnosť. Preto by sa mal z tejto fikcie vyslobodiť?

Števík: Áno, to je hlavný odkaz podobenstva o jaskyni.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

20:23

Vladimir Pogosjan, bývalý asistent hlavného poradcu arménskeho prezidenta pre národnú bezpečnosť, vyjadril svoje nároky na Krym.

“Môžeme si vziať Armavir, Soči a Krym. Krym je vo všeobecnosti zo 70 percent arménsky,” povedal.

20:19

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili nad HK Dukla Trenčín 6:1 v piatkovom zápase 5. kola Tipos extraligy. Bolo to pre nich prvé víťazstvo po troch prehrách. Trenčania nebodovali v troch stretnutiach po sebe a dosiahli v nich nepriaznivé skóre 4:19.

20:17

Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v piatkovej “prestrelke” 9. kola Niké ligy nad MFK Skalica 5:3 a posunuli sa na druhé miesto v tabuľke o bod za Trenčín. Ich súperi však odohrajú svoje stretnutia cez víkend. Skalica prehral tretí duel po sebe.

20:10

Britská vláda v piatok oznámila, že uvalí nové sankcie na približne desať popredných predstaviteľov Ruska a tamojšiu ústrednú volebnú komisiu (CIK) v súvislosti s voľbami, ktoré Moskva zorganizovala v oblastiach Ukrajiny a na Krymskom polostrove.

20:06

Člen významnej srbskej politickej strany v Kosove sa priznal, že viedol skupinu ozbrojencov, ktorá sa koncom minulého týždňa dostala do konfliktu s kosovskou políciou. Uviedol to v piatok jeho právnik.

19:50

Ukrajina urobila ústupok Maďarsku, aby odblokovala 500 miliónov eur z vojenského fondu EÚ.

Uvádza sa to na webovej stránke NAPK.

NAPK oznámila pozastavenie štatútu “medzinárodného vojnového sponzora” pre maďarskú OTP banku, ktorý Budapešť opakovane požadovala.

19:03

Francúzskeho miliardára Bernarda Arnaulta a ruského oligarchu Nikolaja Sarkisova vyšetrujú pre údajné pranie špinavých peňazí v luxusnom lyžiarskom stredisku Courchevel, informovala parížska prokuratúra.

18:52

Poľsko a Maďarsko sa nezúčastnili na zasadnutí koordinačnej platformy pre vývoz a tranzit ukrajinského obilia.

Na brífingu to oznámil zástupca Európskej komisie Olof Gill.

Poznamenal, že Komisia naďalej spolupracuje so všetkými zainteresovanými stranami v rámci platformy aj mimo nej.

Podľa jeho slov sa na zasadnutí diskutovalo o pláne Ukrajiny týkajúcom sa udeľovania licencií a kontroly štyroch druhov poľnohospodárskych výrobkov.

18:24

Šojgu sa stretol s ministrom obrany Južného Sudánu, informovalo ruské ministerstvo obrany.

Strany rokovali o projektoch obrannej spolupráce a vymenili si názory na regionálnu bezpečnosť.

18:23

Brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu v piatok hospitalizovali v nemocnici v hlavnom meste Brazília, kde podstúpi plánovanú operáciu artrózy bedrového kĺbu.

17:52

Vo veku 90 rokov zomrela americká senátorka Dianne Feinsteinová, veteránka politickej histórie USA, ktorá počas svojej priekopníckej tri desaťročia trvajúcej kariéry v Senáte dosiahla množstvo legislatívnych úspechov, uviedli v piatok americké médiá.

17:52

Spoločná európska mena sa na konci týždňa stabilizovala po výrazných stratách z predchádzajúcich dní. Jej kurz sa v piatok dostal dočasne nad 1,06 USD/EUR, pričom v polovici týždňa padol až na 1,0488 USD, čo bolo najmenej od januára. Popoludní sa euro obchodovalo po 1,0573 USD, teda približne na rovnakej úrovni ako ráno.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke muž sleduje západ slnka v parku v americkom Kansas City

Autor: TASR/AP-Charlie Riedel

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vášeň v Tebe

Uľaví vám od bolesti, pomôže vám schudnúť, zbystrí vašu myseľ. Tu je odvar, ktorý musíte piť

0 icon

29.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Čaj je jedným z tých nápojov, ktoré spolu s kávou pozná prakticky každý na svete. Dá sa piť na stovky spôsobov a mal by byť na zozname povinných nápojov. Prečo? Nielen preto, že vám s blížiacou sa jeseňou spríjemní večer, ale aj preto, že…

Je čas na rehabilitáciu od 3D rias. V salónoch sa o rozruch postarali "Manga lashes". Hit alebo prepadák?

0 icon

29.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - V poslednom čase sú obzvlášť populárne \"manga lashes\". Japonský trend má veľkú šancu nahradiť husté vejáre. Nielenže je oveľa jemnejšia, ale aj zreteľne zvýrazňuje oko a opticky ho \"otvára\".

Je to dezert pre trpezlivých, ale oplatí sa ho pripraviť. Domáca verzia je oveľa chutnejšia ako tá z obchodu

0 icon

29.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Piškóty, ktoré v sebe ukrývajú želé a sú poliate čokoládou, sú ikonickou pochúťkou. Každý ju pozná a môžete ju ochutnať v mnohých príchutiach. Nie každý však možno vie, že domáca verzia je rovnako chutná ako tá z obchodu. Príprava nie je zložitá, ale vyžaduje…

Urobte to na jeseň s ružami. Počas sezóny nasadia toľko púčikov, že nebudete stíhať ovoniavať

0 icon

29.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Krásne kvitnúca ruža je skutočnou pýchou každého záhradníka. Je to rastlina, ktorá si vyžaduje určitú zručnosť a správne podmienky. Ak sú tieto podmienky splnené, odvďačí sa vám hustými, rozprestierajúcimi sa kvetmi. Aby kríky lahodili oku, netreba na ne zabúdať ani na jeseň. Ak sa…

Po tanci s nožom ju navštívila polícia. Britney Spears zareagovala… opäť tancom s nožmi

0 icon

29.09.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Britney Spears znepokojila svojich fanúšikov a blízkych zverejnením videa, na ktorom sa oháňala nožmi online. Preto na ňu zavolali políciu. Hviezda sa k tomu vyjadrila na Instagrame.

Armádny Magazín

Oneskorené "pokánie" Kanady za búrlivý potlesk nacistovi v parlamente by nemalo nikoho oklamať

0 icon

Kanada, 29. september 2023 - Čím silnejšia bude Ukrajina, tým bližšie budeme k ukončeniu ruskej agresie. Rusko môže zložiť zbrane a ukončiť vojenský konflikt hneď teraz. Ukrajina túto možnosť nemá. Kapitulácia Ukrajiny nebude znamenať mier, ale povedie k brutálnej ruskej okupácii. Mier za každú cenu nebude vôbec mierom. Ukrajina potrebuje…

Ruské letectvo zasahuje mosty cez rieku Oskol

0 icon

Ukrajina, 29. september 2023 - V noci 29. septembra a dnes ráno ruské jednotky zaútočili na ciele kyjevského režimu v zadných oblastiach. Jeden z ôtokov sa uskutočnil v zariadení na umiestnenie personálu a vojenského vybavenia v Nikolaeve. Podľa niektorých správ bolo zasiahnuté výcvikové stredisko pre námorných sabotérov a p

Irán nedovolí posilnenie vplyvu Západu na Arménsko

0 icon

Irán, 29. september 2023 - Irán môže čoskoro uzavrieť dohodu s Ruskou federáciou o transfere rakiet. Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2231, ktorá zakazuje Iránu dodávať balistické rakety iným krajinám, vyprší 18. Októbra. Cieľom Ruska je získať iránske balistické rakety Fateh-110 a Zolfaghar, ktoré majú dolet 300 kilometrov alebo viac."…

Veľká hra na Kaukaze: Čína obsadila Anakliu a Západ - Gruzínsko

0 icon

USA, 28.september 2023 - Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Gruzínsku Zhou Qian 6. septembra urobil dôležité vyhlásenie o záujme Pekingu o rozvoj hlbokovodného prístavu Anaklia v Čiernom mori pri hraniciach Abcházska. Diplomat jasne uviedol, že Čína ho považuje za "kritickú zložku" iniciatívy Jeden pás, jedna cesta (BRI), a poznamenal, že…

Utečenci: vlna, ktorá sa zmení na cunami

0 icon

Slovensko, 29.september 2023 - Riešenie nútenej migrácie v regióne si vyžaduje zmenu medzinárodnej agendy skôr, ako ju odplaví záplava vysídlených osôb. Viac ako 5,5 milióna utečencov na Blízkom východe hľadá útočisko mimo regiónu. Viac ako 12 miliónov ľudí, ktorí opustili svoje domovy, zostáva v zúfalstve

TopDesať

Sprcha iba párkrát týždenne je prospešná, tvrdí štúdia

0 icon

Niektorí si myslia, že ranná sprcha slúži na osvieženie a začiatok dňa, zatiaľ čo iní považujú večernú sprchu za spôsob relaxácie a uvoľnenia. Veda však s týmto postupom nesúhlasí. Dermatologička Sandy Skotnicki odporúča sprchovať sa menej pravidelne a umývať len 3 časti tela. Zozbierali sme informácie o tejto vedecky schválenej…

TOP10: Premeny, ktorým nebudeš veriť!

0 icon

Neuveriteľné premeny sa dostali aj na Slovensko. Na slovo vzatý odborník pomáha obéznym ľuďom zhodiť kilá, ktoré majú navyše. Výsledné premeny sú na neuverenie. Ak sa človek snaží, dokáže aj nemožné. Pokojne schudne váhovo aj dvoch ďalších ľudí. Stačí sa zaprieť a ísť do toho. A neuveriteľné sa stane skutočnosťou.…

Táto geniálna reklama oslovila zákazníkov na celom svete

0 icon

Myslíte si, že existuje geniálna a dokonalá reklama? Nasledujúce fotografie sú zbierkou toho najzaujímavejšieho z prostredia reklamy a marketingu. Kreativita v reklame môže byť stále podceňovaná mnohými značkami. Avšak tí, ktorí sa rozhodnú pre kreativitu, môžu niekedy žiť v našich hlavách bez nájomného dodnes. Takáto reklama sa nám vryje hlboko…

Ak uvidíte plot natretý na fialovo, znamená to toto

0 icon

Videli ste už niekedy natretý plot na fialovo? A viete čo to znamená? To sa dozviete v tomto článku. Znalosť zákonov o fialovej farbe vám môže pomôcť zostať na správnej ceste pri jazde autom alebo turistike na neznámom mieste. Za všetko môže natretý plot fialovou farbou. Počas leta veľa ľudí…

Toto sú tie najvyššie hory na svete. Všetky nájdeme v Ázii

0 icon

Najvyššie hory sveta patria k tomu najmajestátnejšiemu a najkrajšiemu, čo môže človek počas svojho života vidieť. Všetky sa nachádzajú v Ázii a každá z nich dosahuje nadmorskú výšku viac ako 8 000 metrov. Každý z nás pozná tú najvyššiu a zároveň aj tú druhú. Ale aké najvyššie hory sa nachádzajú…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali