Sociálne zmeny, ktoré potrebujeme, a triedna prekážka, ktorej čelíme

Bratislava 5. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová, Pixabay, Facebook/Bernie Sanders)

 

Inflácia, ktorá trápi Spojené štáty a ďalšie krajiny, je dôsledkom rozhodnutia zamestnávateľov, píše profesor ekonómie Richard D. Wolff

Ilustračné foto

V rámci väčšej populácie trieda zamestnávateľov (menej ako 2 – 3 % tejto populácie) kontroluje ceny tovarov a služieb. Každý člen tejto triedy rozhoduje o tom, kedy, kde a o koľko zvýši ceny toho, čo predáva. Trieda zamestnávateľov vylučuje triedu zamestnancov z účasti na svojich cenových rozhodnutiach. Zamestnávatelia v bankách a väčšine iných úverových inštitúcií podobne kontrolujú úrokové sadzby: “ceny” účtované za požičiavanie peňazí. Zamestnávatelia tvoria malé percento Američanov, zatiaľ čo zamestnanci tvoria drvivú väčšinu. Samostatne zárobkovo činné osoby tvoria medzi zamestnávateľmi a zamestnancami malú menšinu.

Ceny sú to, čo zamestnanci platia zamestnávateľom. Mzdy sú to, čo zamestnávatelia platia zamestnancom. Počas súčasnej inflácie v USA ceny rástli podstatne viac ako mzdy. Inflácia tak pôsobila, podobne ako mnohé iné v americkom kapitalizme, na prerozdelenie bohatstva od zamestnancov k zamestnávateľom. Boje o infláciu cien a miezd sú do veľkej miery triednymi bojmi.

Trieda zamestnávateľov má veľký vplyv na mzdy a platy vyplácané triede zamestnancov. Je pravda, že triedy musia trochu vyjednávať. Ale keďže v Spojených štátoch je len asi 10 % zamestnancov združených v odboroch, bohatstvo a organizovanosť zamestnávateľov im dáva oveľa väčšiu moc pri určovaní individuálnych miezd a platov, než akú môžu mať zamestnanci prostredníctvom vyjednávania. Zamestnanci môžu dať výpoveď v jednotlivých zamestnaniach, ale len zriedkakedy uniknú svojmu triednemu postaveniu. Väčšina z tých, ktorí dajú výpoveď, sa potom musí podriadiť inému zamestnávateľovi, aby prežili. Na druhej strane zamestnávatelia môžu na požiadavky zamestnancov na vyššie mzdy alebo platy reagovať viacerými spôsobmi: Môžu automatizovať (nahradiť pracovníkov strojmi), premiestniť výrobu (na iné miesta, kde pracovníci akceptujú nižšie mzdy) alebo sa obrátiť na prisťahovalcov či iných ľudí, ktorí sú ochotní pracovať za menej. Zamestnávatelia môžu tiež na určitý čas zastaviť výrobu, aby dali zamestnancom základnú lekciu z ekonomiky. V kapitalizme má dominantnú moc v rukách trieda zamestnávateľov. Trieda zamestnávateľov uprednostňuje kapitalizmus, pretože kapitalizmus uprednostňuje ju.

Ilustračné foto

Trieda zamestnávateľov disponuje akousi diktátorskou mocou. Zamestnávatelia nie sú do svojej funkcie volení zamestnancami ani sa im nezodpovedajú. Malí a strední zamestnávatelia sa väčšinou zodpovedajú sami sebe (a čiastočne aj daňovým a regulačným úradom vlád, pokiaľ ide o niektoré rozhodnutia). Zamestnávatelia – predstavenstvá podnikov – nie sú volení zamestnancami, ale skôr akcionármi. Akcionári nevolia predstavenstvá demokraticky (jedna osoba, jeden hlas). Akcionári majú skôr toľko hlasov, koľko akcií vlastnia. Čím je akcionár bohatší, tým viac hlasov má.

Keďže najbohatší Američania vlastnia väčšinu akcií (10 % najbohatších vlastní 80 % všetkých akcií), ich hlasy vyberajú zamestnávateľov. Nie je prekvapujúce, že v priebehu desaťročí sa k zamestnávateľom vo veľkej miere pridali tí, ktorí majú najväčšie bohatstvo. Správne rady spoločností často považovali za výhodné doplniť svoje rady o bohatých akcionárov. Podobne aj bohatí akcionári často považovali za užitočné vstúpiť do správnych rád spoločností, ktoré vlastnili. Deti riaditeľov spoločností a významných akcionárov navštevujú tie isté školy, často žijú v tých istých mestách a štvrtiach a často sa sobášia. Zamestnávatelia prispievajú politikom, aby sa uistili, že ich dane a vládne regulácie sú minimalizované. “Regulatory capture” – keď tí, ktorí sú zdanlivo regulovaní, kontrolujú regulačné orgány – je kapitalistickou normou. Bol to spôsob, ako kompenzovať občasnú schopnosť zamestnancov konať kolektívne prostredníctvom štátu pri prijímaní cenových regulácií a iných kľúčových podnikových rozhodnutí, ktoré inak prijíma výlučne trieda zamestnávateľov. Vrcholoví politici a štátni regulátori pochádzajú zväčša z radov vrcholových zamestnávateľov. Spojené štáty normalizovali a rutinizovali tieto triedne formácie a diferenciácie už dlhý čas.

V storočí po občianskej vojne v USA si zamestnávateľská trieda gratulovala k vzostupu americkej ekonomiky a impéria proti hromadiacim sa ťažkostiam britského impéria. Pozoruhodný vzostup životnej úrovne bielych Američanov viedol zamestnávateľskú triedu k tvrdeniu, že jej zisky spôsobili nielen “prosperitu pre všetkých”, ale aj to, že kapitalizmus je najlepším možným hospodárskym systémom a americký kapitalizmus jeho najlepším prejavom. Zamestnávatelia a ich ideológovia vymysleli pojem “americkej výnimočnosti”, ktorý vychádzal z osobitnej interpretácie diela Adama Smitha. Podľa logiky tejto interpretácie USA umožňovali každému zamestnávateľovi maximalizáciu zisku, a preto ekonomika dosahovala najväčšie bohatstvo a rast, akoby ju k tomuto šťastnému výsledku viedla neviditeľná ruka. V čase, keď Milton Friedman zopakoval tento výklad, americký kapitalizmus dosahoval vrchol. Začiatok jeho úpadku posunul triedu zamestnávateľov do novej a čoraz nepríjemnejšej sociálnej pozície.

Od 70. rokov 20. storočia prinášal americký kapitalizmus triede zamestnancov stagnujúce priemerné reálne mzdy. Pri rastúcej produktivite táto stagnácia znamenala, že rastúca produkcia pripadala najmä zamestnávateľom ako rastúce zisky. Táto situácia by pravdepodobne spôsobila krach amerického kapitalizmu (ako sa to často stáva v celom kapitalistickom svete), ak by v tom istom období nedošlo k explózii spotrebiteľských úverov. Rastúce zisky umožnené stagnujúcimi mzdami sa čiastočne požičiavali späť zamestnancom, ktorí si požičiavali na kúpu domov a áut, používali kreditné karty a dovolili si drahšie vyššie vzdelanie. To všetko si mohli dovoliť len vďaka stále väčšiemu zadlžovaniu. Životná úroveň zamestnancov mohla rásť (v snahe dosiahnuť “americký sen”) len na základe rastúceho dlhu. Zamestnanci odteraz produkovali nielen zisky pre svojich priamych zamestnávateľov, ale aj úroky pre finančných zamestnávateľov, od ktorých si požičiavali. Spojené štáty vstúpili do obdobia rýchlo rastúcej nerovnosti príjmov a bohatstva v prospech triedy zamestnávateľov.

Rastúce dlhy domácností sa stávali čoraz nákladnejšími a vyvolávali obavy, pretože stagnujúce reálne mzdy ich posúvali bližšie k neudržateľnosti. To nakoniec viedlo k zrúteniu úverového systému a následnej veľkej recesii v rokoch 2008/2009. Okrem obrovských hospodárskych strát bohatstva bola veľká recesia aj politickou reakciou v podobe rekordne nízkych úrokových sadzieb. To spôsobilo, že účtovné náklady na obrovské staré a nové dlhy boli minimálne. Lacné úvery boli zúfalo potrebné nielen na zvládnutie a prekonanie Veľkej recesie, ale aj na zmiernenie vplyvu prechodu amerického kapitalizmu od výnimočného rastu k vyrovnaniu úverov a poklesu po roku 2008.

Základná mzdová stagnácia a prehlbujúca sa nerovnosť viedli k oveľa väčšiemu spochybňovaniu kapitalizmu. Spočiatku sa o ňom ako o takom nedalo hovoriť. Dokonca ani Occupy Wall Street v roku 2011 sa neodvážilo postaviť do popredia jasný antikapitalistický postoj. Ale kampane senátora Bernieho Sandersa (I-VT) prudko a rýchlo zviditeľnili socializmus. Vznikajúce povedomie bolo skôr záležitosťou antikapitalizmu než podporou Bernieho veľmi umierneného socializmu. V posledných rokoch sa kapitalizmus vrátil do sféry každodenného prijateľného diskurzu, ako tomu bolo pred studenou vojnou, aj keď viac pre jeho kritikov ako pre jeho obhajcov.

Bernie Sanders
Na snímke americký senátor Bernie Sanders

Popri tom antikapitalizmus vyvolal aj posun v definíciách kapitalizmu. V priebehu 20. storočia bol kapitalizmus súkromným vlastníctvom a trhom, zatiaľ čo socializmus a komunizmus boli verejným vlastníctvom a centrálnym plánovaním. Po zmenách v 70. a 80. rokoch 20. storočia – rozpade ZSSR a vyššie diskutovanom úpadku amerického kapitalizmu – sa definície zmenili. Kapitalizmus sa definične začal viac spájať s dichotomickou organizáciou podnikov na princípe zamestnávateľ – zamestnanec než s tým, kto ich vlastnil a či sa distribúcia zdrojov a výrobkov uskutočňovala prostredníctvom trhu alebo plánom. Socializmus sa podobne posunul od makroekonomického zamerania na štát ako vlastníka a plánovača k mikroekonomickému zameraniu namiesto toho na inú, demokratickú organizáciu podnikov podľa vzoru robotníckych družstiev.

Tieto posuny odrážali meniace sa masové vedomie, ktoré hľadá spoločenskú zodpovednosť zamestnávateľov za to, čo robia ako trieda. Environmentálne hnutie bolo obzvlášť dôležité pri zameraní sa na fosílnych a iných zamestnávateľov za ich rozhodnutia. Hnutie #MeToo pomohlo vyvodiť väčšiu zodpovednosť voči sexuálnym priestupkom na pracovisku aj mimo neho. Čoraz viac až do súčasnosti sa trieda zamestnávateľov a jej dominancia v rámci kapitalizmu stáva terčom tých, ktorí sa snažia o progresívnu sociálnu zmenu. Pre obete a kritikov kapitalizmu sa zodpovednosť nezastavuje na politických a vládnych lídroch, na ktorých sa pozerá ako na bábky, ale skôr na triede zamestnávateľov, na ktorých sa teraz pozerá ako na bábkarov.

To, čo prichádza po kapitalizme – čo jeho kritici vyhlasujú za svoje ciele -, nie sú ani tak otázky štátu verzus súkromného vlastníctva alebo plánovania verzus trhu. Je to skôr demokratizácia pracoviska, ktorú kritici uvádzajú ako kľúčový prvok, ktorý generácie sociálnych kritikov prehliadli. Táto demokratizácia podnikov – ich premena na spoločenstvá rovných – sa chápe ako nevyhnutná pre existenciu a pretrvanie demokratickej spoločnosti. Určujúcim triednym bojom kapitalizmu bol vždy boj medzi triedami zamestnávateľov a zamestnancov. A víťazstvo druhej z nich ukončuje tú dichotomickú organizáciu pracovísk (tovární, kancelárií a obchodov), ktorá zakladá a definuje triedne štruktúry a boje kapitalizmu. Víťazstvo zamestnaneckej triedy by tak skutočne mohlo definitívne uzavrieť postupnosť všetkých týchto dichotomických triednych štruktúr (pán/otrok a pán/poddaný).

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

08:12

Najmenej 20 ľudí prišlo v pondelok o život na juhozápade Saudskej Arábie po tom, ako autobus narazil do mosta, prevrátil sa a začal horieť. Nehoda sa stala v provincii Asír susediacej s Jemenom. Autobus viezol pútnikov do mesta Mekka.

07:48

Posádky dvoch člnov ruskej Tichomorskej flotily v rámci vojenského cvičenia v Japonskom mori zasiahli cvičný cieľ, ktorý sa nachádzal v Zálive Petra Veľkého vzdialenom asi 100 kilometrov, uviedla v utorok tlačová služba flotily.

07:32

Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v pondelok zamietla návrh rezolúcie predložený Ruskom, ktorý vyzýval Radu na nezávislé vyšetrenie vlaňajších výbuchov na plynovodoch Nord Stream v Baltskom mori.

07:29

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v pondelok začala týždňovú cestu po Afrike. Sľúbila podporu Ghane, ktorá je pilierom demokracie v oblasti západnej Afriky.

06:58

Vedenie izraelských odborov Histadrut ukončilo v pondelok večer jednodňový generálny štrajk. Premiér Benjamin Netanjahu predtým na neskôr odložil kontroverznú reformu súdnictva, voči ktorej sa v Izraeli už mesiace masovo protestuje.

06:50

Bývalý taiwanský prezident Ma Jing-ťiou pricestoval v pondelok do Číny. Taiwanská vládnuca strana jeho cestu označila za poľutovaniahodnú. Na návšteve pevninskej Číny bude do 7. apríla, pričom neabsolvuje žiadne oficiálne stretnutia.

06:45

V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev v pondelok neskoro večer miestneho času nastalo viacero výbuchov, uviedol starosta mesta Vitalij Kličko.

06:39

Na Ukrajinu dorazili tanky Challenger 2, ktoré Kyjevu prisľúbila Británia. V pondelok to uviedla hovorkyňa ukrajinského ministerstva obrany Iryna Zolotarová.

Včera 19:57

Letisko Václava Havla v Prahe v pondelok po troch rokoch obnovilo priame spojenie s juhokórejským hlavným mestom Soul. V rámci letného letového poriadku ponúkne cestujúcim 152 destinácií.

Včera 19:56

Vyvrátené stromy a popadané konáre komplikovali v pondelok cestnú i železničnú dopravu na celom území Maďarska. Silný vietor spôsobil aj viaceré dopravné nehody.

Včera 19:56

Rusko má zbrane, ktorými v prípade ohrozenia svojej existencie dokáže zničiť akéhokoľvek nepriateľa vrátane Spojených štátov. V pondelok to vyhlásil tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaj Patrušev.

Včera 19:55

Nemecko dodalo na Ukrajinu tanky Leopard 2, ktoré Kyjevu prisľúbilo v januári. Oznámil to v pondelok nemecký kancelár Olaf Scholz.

Včera 19:55

Trinásťročný brazílsky študent v pondelok nožom dobodal na smrť 71-ročnú učiteľku v najľudnatejšom brazílskom meste Sao Paulo. Zranil tiež ďalších troch učiteľov a dvoch spolužiakov.

Včera 19:55

Na fasáde kancelárskej budovu Moskve sa objavil obrovský náborový inzerát ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny.

Inzerát vagnerovcov zaberá 17 poschodí na budove pri jednej z hlavným ciest na severovýchode Moskvy. Jeho súčasťou sú slogany ako “Pripoj sa k tímu víťazov” alebo “Spoločne zvíťazíme” a fotografia muža so zakrytou tvárou a zbraňou v ruke.

Včera 19:54

Nemecká prokuratúra v pondelok oznámila, že prehľadala dom dvoch prokremeľských aktivistov a pátrala po dôkazoch financovania nákupu vysielačiek pre ruských vojakov na Ukrajine.

Max Schlund a jeho partnerka Jelena Kolbasnikovová vyzbierali v Nemecku peniaze pre ruský oddiel bojujúci na Ukrajine. Podľa zástupcu prokuratúry v nemeckom meste Kolín nad Rýnom Ulfa Willuhna, polícia z ich domu odviezla počítače a šanóny obsahujúce písomné dokumenty.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Predpoveď počasia na utorok

0 icon

Bratislava 28. marca 2023  (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Situácia: Do našej oblasti prúdi studený vzduch. Polooblačno až oblačno, miestami prehánky. Teploty 2 až 7 stupňov Celzia Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 1 až -2 a najvyššie denné 4 až 7 stupňov C. Na strednom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky,…

Dôsledky samitu Putina a Si pre Indiu ju znepokojili

0 icon

Moskva 28. marca 2023 (HSP/timesofindia/Foto:TASR/AP-Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin)   Times of India: Posilnenie vzťahov medzi Ruskom a Čínou znepokojuje Indiu, píše v svojom článku v indických novinách publicista Satendra Dev Pradhan Návšteva Si Ťin-pchinga v Moskve znepokojila Indiu, ktorá má úzke vzťahy s Ruskom a nepriateľské vzťahy s Čínou, napísal…

Tabák pre HS o odchode zo Sme rodina a politickej budúcnosti: Túto vládu nikto nerešpektuje, pre mňa sa skončila

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Včera sme informovali o tom, že poslankyňa Národnej rady Romana Tabák vystúpila z poslaneckého klubu Sme rodina. Spýtali sme sa jej na dôvod tohto kroku a na jej ďalšie plány v politike Hlavné správy: Odchádzate z poslaneckého klubu Sme rodina. Z akého dôvodu?…

Toto sa Matovičovi páčiť nebude. Taraba prišiel s protinávrhom k nápadu

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian)   Nedávno sme sa venovali návrhu zákona o odmeňovaní poslancov od Igora Matoviča, ktorý predložil v NR SR. Chce znížiť platy poslancom s tým, že by poslancovi zvyšok platu doplácala strana podľa kritérií, ktoré zverejní Svoje námietky vtedy vyslovil Milan Mazurek (Republika). Podľa…

Tatarovi neuznali gól, Arizona s Kelemenom podľahla Edmontonu

0 icon

New York 28. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Franklin II)   Hokejisti New Jersey v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v zámorskej NHL na ľade New Yorku Islanders 1:5. Neuspela ani Arizona s Milošom Kelemenom, doma podľahla Edmontonu 4:5. Druhý hetrik v priebehu deviatich dní zaznamenal Matt Boldy a zariadil…

Nezvolenie Klusa za audítora nebolo kvôli listu Sulíka, tvrdí český europoslanec

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (HSP/Foto:Twitter)   Keď kandidáta Martina Klusa nominovaného slovenskou vládou na člena Európskeho dvora audítorov (EDA), členovia výboru odmietli a z celkového počtu 23 audítorov nedostal ani jediný hlas, začali sa hľadať vinníci. Jediným a hlavným vinníkom mal byť predseda (SaS) Sulík, ktorý mal údajne rozposlať europoslancom…

Bývalá prokurátorka Haagského tribunálu a jej vyjadrenie o používaní ochudobneného uránu zo strany NATO

0 icon

Belehrad 28. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP)   V roku 2001 Carla Del Ponte, vtedajšia hlavná  prokurátorka Medzinárodného trestného tribunálu Haagskeho tribunálu pre bývalú Juhosláviu, označila použitie zbraní s ochudobneným uránom zo strany NATO za „vojnový zločin". Odvtedy sa hovorí o takzvanom „balkánskom syndróme“ – súbore chorôb,  ako sú Hodgkinove lymfómy a…

Vláda bude rokovať bude o VHZ na dodávky elektriny pre rok 2024 i zdravotníctve

0 icon

Bratislava 28. marca 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR -Jaroslav Novák )   Cena elektriny pre domácnosti by sa nemala zvýšiť ani na budúci rok. Vyplýva to zo všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike v roku 2024, o ktorom má v utorok…

Najlepšie veľkonočné výpredaje na rok 2023, ktoré vám pomôžu aktualizovať počítač s originálnym softvérom Microsoft lacno už za 7,25 €

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (PR článok/Foto:screenshot)   Ak stále používate zastaraný operačný systém alebo staršiu verziu balíka Office, váš počítač sa stáva menej bezpečným a kompatibilným s najnovším softvérom. Je čoraz dôležitejšie chrániť svoje zariadenie pred kybernetickými hrozbami. Práve v tomto prípade môže mať aktualizácia na systém Windows 11 alebo…

USA a NATO by sa mali mať na pozore

0 icon

Moskva 28. marca 2023 (HSP/globaltimes/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   Pokiaľ ide o ukrajinskú otázku, Západ a Rusko sa nikdy neprestali navzájom testovať a vyvíjať na seba tlak. Čím väčší tlak budú USA a NATO vyvíjať na Rusko, tým väčší bude ruský protiútok NATO v nedeľu kritizovalo ruského prezidenta Vladimira Putina za jeho…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Poláček

Milan Šupa

Zopár zásadných úvah o modlitbe

0icon

Ak sa chce niekto efektívne modliť, potrebuje mať určitú znalosť stvorenia a jeho úrovní. Keď ju totiž nemá, jeho modlitba vyznieva do prázdna a neprináša žiaden úžitok. To môže mať za následok, že človek na modlitbu rezignuje, zanevrie a natrvalo sa vzdá tohto jedinečného fenoménu. Modlitba však naozaj funguje, iba…

Zdenko Drdol

Problémy dnešnej doby

0icon

Slovensko sa rúti do budúcnosti bezhlavo, nekoncepčne. Podľa môjho skromného odhadu sa približne jedna tretina ľudí k nasledujúcim voľbám opäť nechystá. Veľmi častým argumentom tu je, že potenciálni voliči nevidia rozdiel medzi str

Gustáv Murín

Spravodlivosť podľa Matoviča

0icon

V rovnomennej knihe opisujem ako vláda vedená pôvodne Igorom Matovičom prišla s ľúbivým sloganom o tom, že vďaka nej bude mať polícia „rozviazané ruky“. Nikto, okrem nich samých, netušil, že to bude znamenať bezuzdné porušovanie procesných úkonov i právnych základov spravodlivosti. Mentálne vyšinutý jedinec tak v 

René Pavlík

Bezpečnosť štátu

0icon

  Je otázkou času a zlovôle záujemcu, aby bezbranného obral o všetko čo sa mu páči. Je fuk, či oberá  dieťa, starčeka, alebo štát. Bezbranný je preto bezbranný, lebo nemá zbraň. Nemá sa čím brániť. Neviem to vysvetliť lepšie ako to dokázal Heger s protilátkami, alebo menšinovou vládou, napriek tomu…

Armádny Magazín

Arestovič posunul ukrajinskú ofenzívu na máj až jún. Rusi majú nového veliteľa skupiny vojsk

0 icon

Rusko, 28. marec 2023 (AM) – Bývalý poradca v kancelárii prezidenta Ukrajiny Alexej Arestovič poskytol rozhovor v litovskej televízii. Vo vysielaní litovského televízneho kanála d

Fíni sa pripravujú na vojnu za "severský spôsob života". Zabudli na osud Hitlerových "severských bojovníkov"?

0 icon

USA, 28. marec 2023 (AM) – Helsinki, ktoré ešte neukončili prístupový proces do NATO, už udelili povolenie na prevádzku lietadiel aliancie vo vzdušnom priestore krajiny. Prvý let uskutočnilo spoločné prieskumné lietadlo RC-135 Rivet amerických vzdušných síl v sprievode bezpilotného prostriedku a zhromažďovalo informác

Jadrové zbrane v Bielorusku zničia jeden z hlavných mýtov na Západe

0 icon

Rusko, 28. marec 2023 (AM) – "Poľsko bude teraz oveľa obozretnejšie pri rozhodovaní o koncentrácii síl v blízkosti hraníc s Bieloruskom." Týmito slovami si odborníci vysvetľujú senzačné vyhlásenie Vladimíra Putina o jeho pripravenosti rozmiestniť ruské jadrové zbrane v Bielorusku. Reakcia Európy je paradoxná: EÚ z neja

Dôležitá je šírka rozbitého ľadu a rádius. Rusko dostane ďalšie dva jadrové ľadoborce Arktika

0 icon

Slovensko, 28. marec 2023 (AM) – Stanovili sa termíny položenia piateho a šiesteho sériového univerzálneho ľadoborca ​​s jadrovým pohonom projektu 22220 „Arktika“, ktorého kontrakt na stavbu dostal vo februári tohto roku „Baltijskij Zavod“ v Petrohrade - uviedol Maxim Kulinko, zástupca vedúceho riaditeľstva Severnej námornej cesty Štátnej korporácie Rosatom

Londýn vytvára precedens, ktorý zasiahne celý Západ. Najvyšší súd rozhodol o "Janukovyčovom dlhu"

0 icon

Slovensko, 27. marec 2023 (AM) – Británia má odvahu nielen vyvlastniť ruský majetok, ale aj podniknúť také radikálne kroky, ako je odmietnutie dlžníckeho štátu plniť si svoje záväzky voči veriteľovi. Londýn podporil želanie Kyjeva nesplatiť dlh Ukrajiny Ruskej federácii. Tlačová agentúra Bloomberg 16. marca priniesla správu: Ukrajina vyhrala na Najvyššom súde…

TopDesať

Trápi ťa stres? Tieto techniky ti ho pomôžu eliminovať

0 icon

Trápi ťa stres? Vďaka týmto technikám a cvikom ho dokážeš eliminovať oveľa skôr, ako si myslíš. Iba v USA trpí úzkostnými poruchami viac ako 40 miliónov dospelej populácie. Okrem toho približne 77% ľudí uviedlo, že zvýšená hladina stresu má negatívny vplyv na ich fyzické zdravie. Samozrejme, nemáme žiadne magické riešenie…

Poznáš vlajky krajín? Tento kvíz preverí tvoje vedomosti

0 icon

Dával si pozor na hodinách geografie? Možno už prešiel nejaký ten čas, od kedy si naposledy sedel v lavici. Dnes sa spoločne pozrieme na tento kvíz, ktorý overí tvoje vedomosti a ty tak zistíš, ako dobre poznáš vlajky jednotlivých krajín. V dnešnom kvíze sa zameriame na vlajky krajín. Už ako…

Iba pár ľudí dokáže v priebehu 7 sekúnd objaviť ukrytý citrón

0 icon

Optická ilúzia vďaka ktorej si otestuješ svoje IQ. Ľudia s vyšším IQ majú väčšiu pravdepodobnosť, že vyriešia túto hádanku. Iba zopár ľudí dokáže na obrázku za 7 sekúnd nájsť ukrytý citrón.   [the_ad id="80455"]   Táto optická ilúzia dokonale poslúži na otestovanie tvojho IQ. Ilúzie sú ohromujúce, hlboko fascinujúce, tvar meniace obrazy…

Prvé zviera, ktoré uvidíš na obrázku ti prezradí veľa o tvojej osobnosti

0 icon

Čo ti prvé napadlo pri pohľade na titulnú fotografiu článku? V dnešnom článku budeš mať za úlohu pozrieť sa na obrázok nižšie. Nachádza sa na ňom viacero zvierat. Prvé zviera, ktoré na obrázku uvidíš ti prezradí veľa o tvojej osobnosti. Obyčajné pričuchnutie k tričku je jedným zo spôsobov, ako zistiť…

Takto vyzerá väzenie vo svete. Ten kontrast je dychberúci!

0 icon

Veril by si, že niektoré väznice sveta vyzerajú lepšie ako slovenské nemocnice či hotely? A v niektorých krajinách sú podmienky vo väzenských celých horšie ako v tvojich najhorších snoch. Zaujíma ťa, ako vyzerá väzenie v rôznych krajinách? TOP10 ti to dnes ukáže. Stále viac ľudí je za mrežami. Podľa Inštitútu…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali