Pápež František: Prelomiť kruh násilia, rozbiť úklady nenávisti

Kishasa 2. februára 2023 (HSP/Vaticannews/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)

 

Veľká radosť, hudba, piesne a tradičné tance pri omši na letisku Ndolo. Muži, ženy, deti, starí ľudia, kňazi, rehoľné sestry spolu na veľkej ploche od skorých ranných hodín alebo od pár dní predtým, aby sa dostali do prvých radov. Všetci ďakovali pápežovi Františkovi za jeho prítomnosť v nádeji na zmenu

Pápež v Kongu
Na snímke druhý zľava pápež František sleduje vystúpenie tradičných tanečníkov na Štadión Mučeníkov v Kinshase v Konžskej demokratickej republike počas stretnutia s mladými ľuďmi vo štvrtok 2. februára 2023

Homília Svätého Otca
Sv. omša za pokoj a spravodlivosť, Letisko Ndolo, 1. februára 2023

Bandeko, boboto [Bratia a sestry, pokoj] R/ Bondeko [Bratstvo]

Bondeko [Bratstvo] R/ Esengo [Radosť]

Esengo, radosť: Mám veľkú radosť z toho, že vás vidím a stretávam: veľmi som túžil po tejto chvíli, rok sme na to čakali!

Evanjelium nám práve povedalo, že vo veľkonočný večer aj radosť učeníkov bola veľká a že táto radosť vytryskla, „keď videli Pána“ (Jn 20,20). V tejto atmosfére radosti a úžasu sa Zmŕtvychvstalý prihovára svojim. A čo im hovorí? Najmä dve slová: „Pokoj vám!“ (v. 19). Je to pozdrav, ale je to viac ako pozdrav: je to poverenie. Pretože pokoj, ten pokoj, ktorý ohlasovali anjeli v betlehemskej noci (porov. Lk 2,14), ten pokoj, ktorý Ježiš prisľúbil zanechať svojim (porov. Jn 14,27), je teraz po prvýkrát slávnostne zverený učeníkom. Ježišov pokoj, ktorý sa nám odovzdáva aj pri každej omši, je veľkonočný: prichádza so zmŕtvychvstaním, pretože Pán musel najprv poraziť našich nepriateľov, hriech a smrť, a zmieriť svet s Otcom; musel zakúsiť našu samotu a opustenosť, naše peklá, objať a preklenúť vzdialenosti, ktoré nás oddeľovali od života a nádeje. Teraz, po prekonaní vzdialenosti medzi nebom a zemou, medzi Bohom a človekom, je Ježišov pokoj daný učeníkom.

Pripojme sa k nim. V ten deň boli úplne ohromení pohoršením kríža, vnútorne zranení, že opustili Ježiša tým, že sa dali na útek, sklamaní z epilógu jeho príbehu, báli sa, že skončia ako on. Bola v nich vina, frustrácia, smútok, strach… A predsa, Ježiš ohlasuje pokoj, zatiaľ čo v srdciach učeníkov sú trosky, ohlasuje život, zatiaľ čo oni v sebe cítia smrť. Inými slovami, Ježišov pokoj prichádza vo chvíli, keď sa im zdalo, že sa všetko skončilo, v najneočakávanejšom a zúfalom okamihu, keď neboli ani len záblesky pokoja. Takto koná Pán: udivuje nás, podáva nám ruku, keď sa chystáme klesnúť, dvíha nás, keď sa dotýkame dna. Bratia a sestry, s Ježišom zlo nikdy nemá navrch, nikdy nemá posledné slovo. „Lebo on je náš pokoj“ (Ef 2,14) a jeho pokoj vždy zvíťazí. My, ktorí patríme Ježišovi, nemôžeme dovoliť, aby v nás prevládal smútok, aby sa do nás vkradla rezignácia a fatalizmus. Ak je okolo nás taká atmosféra, nech to tak nie je aj pre nás: vo svete, ktorý je znechutený násilím a vojnou, kresťania konajú ako Ježiš. Takmer naliehavo opakoval učeníkom: Pokoj vám! (porov. Jn 20,19.21), a my sme povolaní, aby sme si osvojili a povedali svetu túto neočakávanú a prorockú zvesť Pána, ohlásenie pokoja.

Môžeme si však položiť otázku, ako si možno uchovať a zveľaďovať Ježišov pokoj? On sám nám poukazuje na tri zdroje pokoja, tri zdroje, ktoré ho majú naďalej živiť. Sú to odpustenie, spoločenstvo a poslanie.

Pozrime sa na prvý zdroj: odpustenie. Ježiš hovorí svojim: „Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené“ (v. 23). Ale skôr, než dá apoštolom moc odpúšťať, odpustí im; nie slovami, ale gestom, ktoré Zmŕtvychvstalý pred nimi vykoná ako prvé. Evanjelium hovorí, že im „ukázal svoje ruky a bok“ (v. 20). To znamená, že im ukazuje rany, ponúka im ich, pretože odpustenie sa rodí z rán. Rodí sa vtedy, keď prijaté rany nezanechávajú jazvy nenávisti, ale stávajú sa miestom, kde je možné vytvoriť priestor pre iných a prijať ich slabosti. Vtedy sa krehkosti stávajú príležitosťami a odpustenie sa stáva cestou pokoja. Nejde o to nechať všetko za sebou, akoby sa nič nestalo, ale otvoriť svoje srdce druhým s láskou. Tak to robí Ježiš: tvárou v tvár biede tých, ktorí ho zapreli a opustili, ukazuje rany a otvára prameň milosrdenstva. Nepoužíva veľa slov, ale doširoka otvára svoje zranené srdce, aby nám povedal, že je vždy zranený láskou k nám.

Pápež v Kongu
Pápež František máva pri príchode na Štadión Mučeníkov v Kinshase v Konžskej demokratickej republike počas stretnutia s mladými ľuďmi

Bratia a sestry, keď nás trápi vina a smútok, keď sa nám nedarí, vieme, kam sa pozrieť: na Ježišove rany, je pripravený odpustiť nám s láskou, ktorá je zranená a nekonečná. On pozná tvoje rany, pozná rany tvojej krajiny, tvojho ľudu, tvojej zeme! Sú to rany, ktoré pália, neustále zapálené nenávisťou a násilím, zatiaľ čo sa zdá akoby nikdy nemal prísť liek spravodlivosti a balzam nádeje. Brat, sestra, Ježiš trpí spolu s tebou, vidí rany, ktoré si nosíš v sebe, a túži ťa utešiť a uzdraviť, predkladá ti svoje zranené Srdce. Tvojmu srdcu Boh opakuje slová, ktoré dnes vyslovil prostredníctvom proroka Izaiáša: „Uzdravím ho, budem ho viesť a dám mu útechu“ (Iz 57,18).

Dnes spoločne veríme, že s Ježišom máme vždy možnosť prijať odpustenie a začať odznova, a tiež silu odpustiť sebe samým, ostatným a minulosti! To je to, po čom Kristus túži: pomazať nás svojím odpustením, aby nám dal pokoj a odvahu odpúšťať, odvahu vykonať veľkú amnestiu srdca. Ako dobre nám urobí, keď očistíme svoje srdce od hnevu, výčitiek svedomia, od všetkej zášti a nevraživosti! Milovaní, nech je dnešok chvíľou milosti, aby sme prijali a zakúsili Ježišovo odpustenie! Nech je to ten správny čas pre teba, čo na svojom srdci nosíš ťažké bremeno a potrebuješ sa ho zbaviť, aby si mohol opäť voľne dýchať. A nech je to príhodný čas pre teba, ktorý sa v tejto krajine nazývaš kresťanom, ale páchaš násilie. Tebe Pán hovorí: „Zlož zbrane, objím milosrdenstvo“. A všetkým zraneným a utláčaným tohto národa hovorí: „Nebojte sa vložiť svoje rany do mojich, vaše rany do mojich rán.“ Urobme to, bratia a sestry, nebojte sa vziať kríž zo svojho krku a vreciek, zobrať ho do rúk a priblížiť ho k svojmu srdcu, aby ste sa zdieľali svoje rany s Ježišovými ranami. Keď sa vrátite domov, vezmite si kríž, ktorý máte, a objímte ho. Dajme Kristovi šancu uzdraviť naše srdcia, zahoďme v ňom minulosť, všetok strach a starosti. Aké nádherné je otvoriť dvere svojho srdca a svojho domova jeho pokoju! A prečo si nenapísať do svojich izieb, na svoje šaty, pred svoje domy jeho slová: Pokoj vám? Ukážte ich, budú proroctvom pre krajinu, Pánovým požehnaním pre tých, ktorých stretnete. Pokoj vám: Dovoľme, aby nám Boh odpustil a navzájom si odpusťme!

Pozrime sa teraz na druhý zdroj pokoja: spoločenstvo. Zmŕtvychvstalý Ježiš sa neobracia na učeníkov jednotlivo, ale stretáva sa s nimi spoločne: hovorí k nim v množnom čísle a prvému spoločenstvu odovzdáva svoj pokoj. Niet kresťanstva bez spoločenstva, rovnako ako niet pokoja bez bratstva. Ale kam kráčať ako spoločenstvo, kam ísť, aby sme našli pokoj? Pozrime sa opäť na učeníkov. Pred Veľkou nocou išli za Ježišom, ale stále uvažovali príliš ľudsky: dúfali vo víťazného Mesiáša, ktorý vyženie nepriateľov, bude robiť zázraky a divy, zvýši ich prestíž a úspech. Ale tieto svetské túžby ich nechali naprázdno, ba vzali spoločenstvu pokoj, vyvolali hádky a odpor (porov. Lk 9,46; 22,24). Aj pre nás existuje toto riziko: byť spolu, ale napredovať sami, hľadať v spoločnosti, ale aj v Cirkvi moc, kariéru, ambície… Takto však človek nasleduje svoje vlastné ja namiesto pravého Boha a skončí ako tí učeníci: uzavretí doma, bez nádeje, plní strachu a sklamania. Ale hľa, na Veľkú noc nachádzajú cestu pokoja vďaka Ježišovi, ktorý na nich dýchne a povie: „Prijmite Ducha Svätého“ (Jn 20,22). Vďaka Duchu Svätému sa už nebudú pozerať na to, čo ich rozdeľuje, ale na to, čo ich spája. Do sveta už nepôjdu kvôli sebe samým, ale kvôli druhým. Nie preto, aby sa zviditeľnili, ale aby dávali nádej. Nie preto, aby získali uznanie, ale aby prežili svoj život s radosťou pre Pána a pre druhých.

Bratia a sestry, naším nebezpečenstvom je nasledovať ducha sveta namiesto ducha Kristovho. A ako nespadnúť do pascí moci a peňazí, ako nepodľahnúť rozdeleniu, nástrahám karierizmu, ktoré rozkladajú spoločenstvo, falošným ilúziám rozkoše a mágie, ktoré nás uzatvárajú do seba samých? Pán nám to opäť naznačuje prostredníctvom proroka Izaiáša, keď hovorí: „Ja som so skrúšeným a pokorným v duchu, aby som oživil ducha pokorných, aby som oživil srdcia skrúšených“ (Iz 57,15). Riešením je podeliť sa s chudobnými: to je najlepší liek proti pokušeniu rozdelenia a zosvetštenia. Mať odvahu pozerať sa na chudobných a počúvať ich, pretože sú členmi našej komunity a nie cudzincami, ktorých treba odstrániť z pohľadu a vedomia. Otvoriť si srdce pre iných, namiesto toho, aby sme ho zatvárali pre svoje vlastné problémy alebo svoje vlastné zbytočnosti. Začnime od chudobných a zistíme, že všetci zdieľame vnútornú chudobu; že všetci potrebujeme Božieho Ducha, aby nás oslobodil od ducha sveta; že pokora je veľkosťou kresťana a bratstvo jeho skutočným bohatstvom. Verme v spoločenstvo a s Božou pomocou budujme Cirkev vyprázdnenú od svetského ducha a plnú Ducha Svätého, oslobodenú od bohatstva pre seba samých a naplnenú bratskou láskou!

Nakoniec sa dostávame k tretiemu zdroju pokoja: poslaniu. Ježiš hovorí učeníkom: „Ako mňa poslal Otec, tak aj ja posielam vás“ (Jn 20,21). Posiela nás tak, ako jeho poslal Otec. A ako ho Otec poslal na svet? Poslal ho, aby slúžil a obetoval svoj život za ľudstvo (porov. Mk 10,45), aby prejavil svoje milosrdenstvo každému (porov. Lk 15), aby hľadal vzdialených (porov. Mt 9,13). Jedným slovom, poslal ho pre všetkých: nielen pre spravodlivých, ale pre všetkých. V tomto zmysle opäť zaznievajú Izaiášove slová: „Pokoj, pokoj vzdialeným i blízkym, hovorí Pán“ (Iz 57,19). Predovšetkým vzdialeným a blízkym: nielen „našim“, ale všetkým.

Bratia a sestry, sme povolaní byť misionármi pokoja, a to nám prinesie pokoj. Je to rozhodnutie: znamená to urobiť v našich srdciach miesto pre každého, znamená to veriť, že etnické, regionálne, sociálne, náboženské a kultúrne rozdiely nasledujú neskôr a nie sú prekážkou. Veriť, že ostatní sú bratia a sestry a sú členmi toho istého ľudského spoločenstva. Veriť, že Ježišov pokoj je určený pre každého. Znamená to veriť, že my kresťania sme povolaní spolupracovať s každým, prelomiť kruh násilia a rozbiť úklady nenávisti. Áno, kresťania, poslaní Kristom, sú z definície povolaní byť svedomím pokoja vo svete: nielen kritickým svedomím, ale byť predovšetkým svedkami lásky; nevymáhať vlastné práva, ale práva evanjelia, ktorými sú bratstvo, láska a odpustenie. Nehľadať vlastné záujmy, ale byť misionármi bláznivej lásky, ktorú má Boh ku každému človeku.

Pokoj vám, hovorí dnes Ježiš každej rodine, spoločenstvu, etnickej skupine, štvrti a mestu v tejto veľkej krajine. Pokoj vám: nech tieto slová nášho Pána znejú v našich srdciach, v tichosti. Počúvajme ich, sú adresované nám a rozhodnime sa byť svedkami odpustenia, aktívnymi v spoločenstve, ľuďmi s poslaním pokoja vo svete.

Moto azalí na matoi ma koyoka [Kto má uši na počúvanie] R/Ayoka [Nech počúva]

Moto azalí na motema mwa kondima [Kto má srdce na odsúhlasenie]

R/Andima [Nech súhlasí.]

(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News: Andrej Klapka)

Článok pôvodne vyšiel na portáli Vaticannews

 

Viac článkov s náboženskou tematikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

07:32

Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v pondelok zamietla návrh rezolúcie predložený Ruskom, ktorý vyzýval Radu na nezávislé vyšetrenie vlaňajších výbuchov na plynovodoch Nord Stream v Baltskom mori.

07:29

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v pondelok začala týždňovú cestu po Afrike. Sľúbila podporu Ghane, ktorá je pilierom demokracie v oblasti západnej Afriky.

06:58

Vedenie izraelských odborov Histadrut ukončilo v pondelok večer jednodňový generálny štrajk. Premiér Benjamin Netanjahu predtým na neskôr odložil kontroverznú reformu súdnictva, voči ktorej sa v Izraeli už mesiace masovo protestuje.

06:50

Bývalý taiwanský prezident Ma Jing-ťiou pricestoval v pondelok do Číny. Taiwanská vládnuca strana jeho cestu označila za poľutovaniahodnú. Na návšteve pevninskej Číny bude do 7. apríla, pričom neabsolvuje žiadne oficiálne stretnutia.

06:45

V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev v pondelok neskoro večer miestneho času nastalo viacero výbuchov, uviedol starosta mesta Vitalij Kličko.

06:39

Na Ukrajinu dorazili tanky Challenger 2, ktoré Kyjevu prisľúbila Británia. V pondelok to uviedla hovorkyňa ukrajinského ministerstva obrany Iryna Zolotarová.

Včera 19:57

Letisko Václava Havla v Prahe v pondelok po troch rokoch obnovilo priame spojenie s juhokórejským hlavným mestom Soul. V rámci letného letového poriadku ponúkne cestujúcim 152 destinácií.

Včera 19:56

Vyvrátené stromy a popadané konáre komplikovali v pondelok cestnú i železničnú dopravu na celom území Maďarska. Silný vietor spôsobil aj viaceré dopravné nehody.

Včera 19:56

Rusko má zbrane, ktorými v prípade ohrozenia svojej existencie dokáže zničiť akéhokoľvek nepriateľa vrátane Spojených štátov. V pondelok to vyhlásil tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaj Patrušev.

Včera 19:55

Nemecko dodalo na Ukrajinu tanky Leopard 2, ktoré Kyjevu prisľúbilo v januári. Oznámil to v pondelok nemecký kancelár Olaf Scholz.

Včera 19:55

Trinásťročný brazílsky študent v pondelok nožom dobodal na smrť 71-ročnú učiteľku v najľudnatejšom brazílskom meste Sao Paulo. Zranil tiež ďalších troch učiteľov a dvoch spolužiakov.

Včera 19:55

Na fasáde kancelárskej budovu Moskve sa objavil obrovský náborový inzerát ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny.

Inzerát vagnerovcov zaberá 17 poschodí na budove pri jednej z hlavným ciest na severovýchode Moskvy. Jeho súčasťou sú slogany ako “Pripoj sa k tímu víťazov” alebo “Spoločne zvíťazíme” a fotografia muža so zakrytou tvárou a zbraňou v ruke.

Včera 19:54

Nemecká prokuratúra v pondelok oznámila, že prehľadala dom dvoch prokremeľských aktivistov a pátrala po dôkazoch financovania nákupu vysielačiek pre ruských vojakov na Ukrajine.

Max Schlund a jeho partnerka Jelena Kolbasnikovová vyzbierali v Nemecku peniaze pre ruský oddiel bojujúci na Ukrajine. Podľa zástupcu prokuratúry v nemeckom meste Kolín nad Rýnom Ulfa Willuhna, polícia z ich domu odviezla počítače a šanóny obsahujúce písomné dokumenty.

Včera 19:37

Viacero obetí hlásili v pondelok po streľbe na škole v meste Nashville v americkom štáte Tennessee. Polícia útočníka zastrelila.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Taraba prišiel s protinávrhom k Matovičovmu nápadu. Navrhuje štátny príspevok politickým stranám úplne zrušiť

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian)   Nedávno sme sa venovali návrhu zákona o odmeňovaní poslancov od Igora Matoviča, ktorý predložil v NR SR. Chce znížiť platy poslancom s tým, že by poslancovi zvyšok platu doplácala strana podľa kritérií, ktoré zverejní Svoje námietky vtedy vyslovil Milan Mazurek (Republika). Podľa…

Tabák pre HS o odchode zo Sme rodina a politickej budúcnosti: Túto vládu nikto nerešpektuje, pre mňa sa skončila

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Včera sme informovali o tom, že poslankyňa Národnej rady Romana Tabák vystúpila z poslaneckého klubu Sme rodina. Spýtali sme sa jej na dôvod tohto kroku a na jej ďalšie plány v politike Hlavné správy: Odchádzate z poslaneckého klubu Sme rodina. Z akého dôvodu?…

Tatarovi neuznali gól, Arizona s Kelemenom podľahla Edmontonu

0 icon

New York 28. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Franklin II)   Hokejisti New Jersey v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v zámorskej NHL na ľade New Yorku Islanders 1:5. Neuspela ani Arizona s Milošom Kelemenom, doma podľahla Edmontonu 4:5. Druhý hetrik v priebehu deviatich dní zaznamenal Matt Boldy a zariadil…

Bývalá prokurátorka Haagského tribunálu a jej vyjadrenie o používaní ochudobneného uránu zo strany NATO

0 icon

Belehrad 28. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP)   V roku 2001 Carla Del Ponte, vtedajšia hlavná  prokurátorka Medzinárodného trestného tribunálu Haagskeho tribunálu pre bývalú Juhosláviu, označila použitie zbraní s ochudobneným uránom zo strany NATO za „vojnový zločin". Odvtedy sa hovorí o takzvanom „balkánskom syndróme“ – súbore chorôb,  ako sú Hodgkinove lymfómy a…

USA a NATO by sa mali mať na pozore

0 icon

Moskva 28. marca 2023 (HSP/globaltimes/Foto:TASR/AP-Patrick Semansky)   Pokiaľ ide o ukrajinskú otázku, Západ a Rusko sa nikdy neprestali navzájom testovať a vyvíjať na seba tlak. Čím väčší tlak budú USA a NATO vyvíjať na Rusko, tým väčší bude ruský protiútok NATO v nedeľu kritizovalo ruského prezidenta Vladimira Putina za jeho…

Vláda bude rokovať bude o VHZ na dodávky elektriny pre rok 2024 i zdravotníctve

0 icon

Bratislava 28. marca 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR -Jaroslav Novák )   Cena elektriny pre domácnosti by sa nemala zvýšiť ani na budúci rok. Vyplýva to zo všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike v roku 2024, o ktorom má v utorok…

Naď kritizoval Pochody za mier aj Fica. Zvažuje trestné oznámenie: V zahraničí mi hovoria, že majú z neho strach

0 icon

Bratislava 27. marca 2023 (HSP/Foto: Screenshot)   Štyri Migy na Ukrajinu odleteli, ostatné pôjdu po zemi, povedal Jaroslav Naď v úvode relácie Braňa Závodského. Spolu s nimi odídu aj náhradné diely. Naď povedal, že zatiaľ účinne funguje aj systém PVO S300, ktorý sme na Ukrajinu poslali Naď sa vyjadril aj…

Prečo bude banková kríza pokračovať

0 icon

Washington 28. marca 2023 (HSP/dailyreckoning/Foto:TASR/AP-Damian Dovarganes)   Každý, kto si myslí, že banková kríza sa skončila, ju nikdy nezažil. Toto je moja desiata, počnúc Herstattom. A tá sa práve začína, napriek všetkým radostným rečiam o tom, že kríza sa skončila, píše rešpektovaný ekonóm James Rickards. Poďme sa na to poriadne…

Najlepšie veľkonočné výpredaje na rok 2023, ktoré vám pomôžu aktualizovať počítač s originálnym softvérom Microsoft lacno už za 7,25 €

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (PR článok/Foto:screenshot)   Ak stále používate zastaraný operačný systém alebo staršiu verziu balíka Office, váš počítač sa stáva menej bezpečným a kompatibilným s najnovším softvérom. Je čoraz dôležitejšie chrániť svoje zariadenie pred kybernetickými hrozbami. Práve v tomto prípade môže mať aktualizácia na systém Windows 11 alebo…

Západné ropné spoločnosti spoznávajú realitu v Brazílii

0 icon

Brazília 28. marca 2023 (HSP/tfiglobalnews/Foto:TASR/AP-Eraldo Peres)   Hlboké modré vody južného Atlantiku sa lesknú v poludňajšom slnku, ale pod hladinou sa skrýva boj. Západné ropné spoločnosti už roky ťažia z obrovských zásob ropy v Brazílii Brazílsky prezident Lula da Silva však urobil rázny krok, ktorý ukončí monopol zahraničných spoločností na…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Poláček

Milan Šupa

Zopár zásadných úvah o modlitbe

0icon

Ak sa chce niekto efektívne modliť, potrebuje mať určitú znalosť stvorenia a jeho úrovní. Keď ju totiž nemá, jeho modlitba vyznieva do prázdna a neprináša žiaden úžitok. To môže mať za následok, že človek na modlitbu rezignuje, zanevrie a natrvalo sa vzdá tohto jedinečného fenoménu. Modlitba však naozaj funguje, iba…

Zdenko Drdol

Problémy dnešnej doby

0icon

Slovensko sa rúti do budúcnosti bezhlavo, nekoncepčne. Podľa môjho skromného odhadu sa približne jedna tretina ľudí k nasledujúcim voľbám opäť nechystá. Veľmi častým argumentom tu je, že potenciálni voliči nevidia rozdiel medzi str

Gustáv Murín

Spravodlivosť podľa Matoviča

0icon

V rovnomennej knihe opisujem ako vláda vedená pôvodne Igorom Matovičom prišla s ľúbivým sloganom o tom, že vďaka nej bude mať polícia „rozviazané ruky“. Nikto, okrem nich samých, netušil, že to bude znamenať bezuzdné porušovanie procesných úkonov i právnych základov spravodlivosti. Mentálne vyšinutý jedinec tak v 

René Pavlík

Bezpečnosť štátu

0icon

  Je otázkou času a zlovôle záujemcu, aby bezbranného obral o všetko čo sa mu páči. Je fuk, či oberá  dieťa, starčeka, alebo štát. Bezbranný je preto bezbranný, lebo nemá zbraň. Nemá sa čím brániť. Neviem to vysvetliť lepšie ako to dokázal Heger s protilátkami, alebo menšinovou vládou, napriek tomu…

Armádny Magazín

Fíni sa pripravujú na vojnu za "severský spôsob života". Zabudli na osud Hitlerových "severských bojovníkov"?

0 icon

USA, 28. marec 2023 (AM) – Helsinki, ktoré ešte neukončili prístupový proces do NATO, už udelili povolenie na prevádzku lietadiel aliancie vo vzdušnom priestore krajiny. Prvý let uskutočnilo spoločné prieskumné lietadlo RC-135 Rivet amerických vzdušných síl v sprievode bezpilotného prostriedku a zhromažďovalo informác

Jadrové zbrane v Bielorusku zničia jeden z hlavných mýtov na Západe

0 icon

Rusko, 28. marec 2023 (AM) – "Poľsko bude teraz oveľa obozretnejšie pri rozhodovaní o koncentrácii síl v blízkosti hraníc s Bieloruskom." Týmito slovami si odborníci vysvetľujú senzačné vyhlásenie Vladimíra Putina o jeho pripravenosti rozmiestniť ruské jadrové zbrane v Bielorusku. Reakcia Európy je paradoxná: EÚ z neja

Dôležitá je šírka rozbitého ľadu a rádius. Rusko dostane ďalšie dva jadrové ľadoborce Arktika

0 icon

Slovensko, 28. marec 2023 (AM) – Stanovili sa termíny položenia piateho a šiesteho sériového univerzálneho ľadoborca ​​s jadrovým pohonom projektu 22220 „Arktika“, ktorého kontrakt na stavbu dostal vo februári tohto roku „Baltijskij Zavod“ v Petrohrade - uviedol Maxim Kulinko, zástupca vedúceho riaditeľstva Severnej námornej cesty Štátnej korporácie Rosatom

Londýn vytvára precedens, ktorý zasiahne celý Západ. Najvyšší súd rozhodol o "Janukovyčovom dlhu"

0 icon

Slovensko, 27. marec 2023 (AM) – Británia má odvahu nielen vyvlastniť ruský majetok, ale aj podniknúť také radikálne kroky, ako je odmietnutie dlžníckeho štátu plniť si svoje záväzky voči veriteľovi. Londýn podporil želanie Kyjeva nesplatiť dlh Ukrajiny Ruskej federácii. Tlačová agentúra Bloomberg 16. marca priniesla správu: Ukrajina vyhrala na Najvyššom súde…

Nikolaj Starikov: Možno jediný ozajstný Stalinov priateľ bol Kirov

0 icon

Slovensko, 27. marec 2023 (AM) – 27. marca si pripomíname 137. výročie narodenia Stalinovho priateľa a spolubojovníka Sergeja Mironoviča Kirova. Stojí za zmienku, že Sergej Mironovič Kirov nebol len obľúbencom strany, ale aj Stalinovým najbližším priateľom. Možno jediným.   Kirov bol zabitý pri teroristickom čine, keď na chodbe Smolného vedľa jeh

TopDesať

Trápi ťa stres? Tieto techniky ti ho pomôžu eliminovať

0 icon

Trápi ťa stres? Vďaka týmto technikám a cvikom ho dokážeš eliminovať oveľa skôr, ako si myslíš. Iba v USA trpí úzkostnými poruchami viac ako 40 miliónov dospelej populácie. Okrem toho približne 77% ľudí uviedlo, že zvýšená hladina stresu má negatívny vplyv na ich fyzické zdravie. Samozrejme, nemáme žiadne magické riešenie…

Poznáš vlajky krajín? Tento kvíz preverí tvoje vedomosti

0 icon

Dával si pozor na hodinách geografie? Možno už prešiel nejaký ten čas, od kedy si naposledy sedel v lavici. Dnes sa spoločne pozrieme na tento kvíz, ktorý overí tvoje vedomosti a ty tak zistíš, ako dobre poznáš vlajky jednotlivých krajín. V dnešnom kvíze sa zameriame na vlajky krajín. Už ako…

Iba pár ľudí dokáže v priebehu 7 sekúnd objaviť ukrytý citrón

0 icon

Optická ilúzia vďaka ktorej si otestuješ svoje IQ. Ľudia s vyšším IQ majú väčšiu pravdepodobnosť, že vyriešia túto hádanku. Iba zopár ľudí dokáže na obrázku za 7 sekúnd nájsť ukrytý citrón.   [the_ad id="80455"]   Táto optická ilúzia dokonale poslúži na otestovanie tvojho IQ. Ilúzie sú ohromujúce, hlboko fascinujúce, tvar meniace obrazy…

Prvé zviera, ktoré uvidíš na obrázku ti prezradí veľa o tvojej osobnosti

0 icon

Čo ti prvé napadlo pri pohľade na titulnú fotografiu článku? V dnešnom článku budeš mať za úlohu pozrieť sa na obrázok nižšie. Nachádza sa na ňom viacero zvierat. Prvé zviera, ktoré na obrázku uvidíš ti prezradí veľa o tvojej osobnosti. Obyčajné pričuchnutie k tričku je jedným zo spôsobov, ako zistiť…

Takto vyzerá väzenie vo svete. Ten kontrast je dychberúci!

0 icon

Veril by si, že niektoré väznice sveta vyzerajú lepšie ako slovenské nemocnice či hotely? A v niektorých krajinách sú podmienky vo väzenských celých horšie ako v tvojich najhorších snoch. Zaujíma ťa, ako vyzerá väzenie v rôznych krajinách? TOP10 ti to dnes ukáže. Stále viac ľudí je za mrežami. Podľa Inštitútu…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali